Bidragstyper

Bidrag kan vara något av nedanstående. Observera att vi gärna ser att man lämnar in bidrag i andra former än skriven text (t. ex. med visuellt fokus eller inslag), där det är lämpligt.

Artiklar (5000 ord eller färre inklusive abstract)
Bidragen kan utgöras av artiklar, metodologiskt eller teoretiskt/konceptuellt inriktade artiklar, eller litteraturöversikter (reviews). Bidragen ska genomsyras av ett vetenskapligt angreppssätt samt innehålla en väl definierad frågeställning och koppling till relevant vetenskaplig litteratur. Abstrakt ska finnas på både svenska och engelska. 
Granskas av redaktionen. 

Forskningsnotiser (2000 ord eller färre inklusive abstract) 
Pågående forskning, teoretiska eller metodologiska dilemman, diskussion om forskningsfrågor och/eller problemområden inom undervisning och lärande. Bidragen berör pågående forskning snarare än resultat av forskning. Abstrakt ska finnas på både svenska och engelska.
Granskas av redaktionen. 

Reflektion (5000 ord eller färre inklusive abstract) 
Kritik, analys och frågeställningar utifrån erfarenheter av att bedriva, leda eller studera pedagogisk verksamhet inom högskolan. Utgångspunkter samt beskrivningar av tillstånd och skeenden bör vara väl underbyggda. Abstrakt ska finnas på både svenska och engelska.
Granskas av redaktionen.

Goda exempel (2000 ord eller färre inklusive abstract) 
Beskrivning och förklaring av framgångsrika tillvägagångssätt i och runt undervisningen. Bidragen bör innehålla någon form av utvärdering och gärna vara gångbara även utanför författarens egna sammanhang och ämne. Abstrakt ska finnas på både svenska och engelska. 
Granskas av redaktionen.

Bokrecensioner (1500 ord eller färre) 
Recensionen kan avse både svenska och utländska böcker. Även temanummer i vetenskapliga tidskrifter kan recenseras. Recensionen bör redogöra för verkets innehåll, starka respektive svaga sidor, samt tydligt redogöra för bokens relevans för tidskriftens läsekrets. Kontakta redaktionen om du vill föreslå en bok för recension eller själv recensera en bok – redaktionen kan ibland ordna med recensionsexemplar. 
Granskas av redaktionen.

Debattinlägg/Krönikor/Kommentarer/Reportage från konferenser (800 ord eller färre) 
Dessa typer av bidrag är en viktig del för att ge möjlighet till att skapa diskussioner och uppmuntra byggande av kollegiala sammanhang av relevans för lärande och undervisning inom högre utbildning, både inom universitetet och utanför. De ska lyfta frågor av vikt för utveckling av lärande och undervisning. Svar på debattinlägg uppmuntras. 
Granskas av redaktionen.

Konferensbidrag (Omfattning enligt instruktioner för aktuell konferens)
Abstraktform eller liknande. Bidragen utgöras av accepterade konferensbidrag vid konferens som anordnats inom Malmö universitet. Bidragen ska genomsyras av ett vetenskapligt angreppssätt samt innehålla en väl definierad frågeställning och koppling till relevant vetenskaplig litteratur. Abstrakt ska finnas på både svenska och engelska. Granskas av tidskriftens redaktion samt vetenskapligt ansvariga för aktuell konferens.

Tidskriftens redaktion avgör om inlämnat bidrag är relevant mot bakgrund av tidskriftens syfte och inriktning. Tidskriften tillåter återpublicering av texter.

Intresserad av att skicka in bidrag till tidskriften? Vi rekommenderar att du läser sidan Om tidskriften (About the Journal) för att ta del av tidskriftens policy, liksom Author Guidelines.
Författare behöver registrera sig innan det går att skicka in sitt bidrag. Om du redan är registrerad kan du bara logga in och påbörja femstegsprocessen.