Förskolepersonals tal om ansvar i relation till den förtydligade ansvarsstrukturen i svensk förskolepolicy

Main Article Content

Anita Eriksson
Ann-Katrin Svensson
Dennis Beach

Abstract

Based on interviews, field conversations and participant observation with head teachers and preschool teachers at four preschools in four different municipalities in Sweden, this article considers how preschool staff interpret and describe their workplace responsibilities four years after the revision of these in the 2010 Education Act and the preschool curriculum and how these descriptions may reflect increasing professionalization.The results demonstratethat the national curriculum discourse of increased preschool teacher professional responsibility was reproduced in general talk about work-duties and responsibilities, but that in more specific conversation related to concrete examples and tasks this was not as clearly the case. Instead, there was a re-contextualisation of the prevailing conditions in the actual preschool contexts. There was also a distinction between the two groups of participants. The head teachers expressed high expectations for preschool teachers to be responsible leaders in the pedagogical activities carried out by the team, but the preschool teachers did not represent themselves as leaders in the same sense. Finally, this study addresses whether the way of talking about the preschool teachers’ responsibilities can contribute to or limit their professionalisation.

Article Details

How to Cite
Eriksson, A., Svensson, A.-K., & Beach, D. (2019). Förskolepersonals tal om ansvar i relation till den förtydligade ansvarsstrukturen i svensk förskolepolicy. Educare, (3), 87–112. https://doi.org/10.24834/educare.2019.3.6
Section
Articles

References

Abbott, Andrew (2010). Varieties of ignorance. The American Sociologist, 41, 174-189. http://dx.doi.org/10.1007/s12108-010-9094-x DOI: https://doi.org/10.1007/s12108-010-9094-x

Bernstein, Basil (1995). A Response. In Alan R. Sadovnik (red.) Knowledge and pedagogy: the sociology of Basil Bernstein (ss. 385-424). Norwood, N.J.: Ablex publishing corporation.

Bernstein, Basil (2000). Pedagogy, symbolic control and identity: theory, research, critique. Lanham, Md.: Rowman, & Littlefield Publishers.

Bernstein, Basil (2003). Class, codes and control. Vol 4: The structuring of Pedagogic Discourse. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.

Brante, Thomas (2010). Professional fields and truth-regimes; In search of alternative approaches. Comparative Sociology, 9, 843-886. http://dx.doi.org/10.1163/156913310X522615 DOI: https://doi.org/10.1163/156913310X522615

Brante, Thomas (2013). The Professional Landscape: The Historical development of Professions in Sweden. Professions & Professionalism 3(2), 1-18. http;//dx.doi.org/10.7577/pp.558 DOI: https://doi.org/10.7577/pp.558

Bøe Marit & Hognestad, Karin (2015). Direkting and facilitating distributed pedagogical leadership: best practices in early childhood education. International Journal of Leadership in Education: Theory and Practice. https://doi.org/10.1080/13603124.2015.1059488 DOI: https://doi.org/10.1080/13603124.2015.1059488

Børhaug, Kjetil & Lotsberg, Dag Øyvind (2014). Fra kollegafellseskap till ledelsehierarki? De pedagogiske lederne i barnehagens ledelsesprocess. Nordic Early Childhood Education Research Journal, 7(13), 1-17. DOI: https://doi.org/10.7577/nbf.628

Eriksson, Anita (2014). Förskollärares förtydligade ansvar – en balansgång mellan ett demokratiskt förhållningssätt och att utöva yrkeskunskap. Nordic Early Childhood Education Research Journal, 7(7), 1-17. DOI: https://doi.org/10.7577/nbf.576

Eriksson, Anita (2015). Förskollärarens ansvar: från självpåtaget till pålagt och delvis legitimerat. Pedagogisk forskning i Sverige, 20(1–2), 8–32.

Eriksson, Anita, Beach, Dennis & Svensson, Ann-Katrin. (2015). Förskolechefens ansvar och uppdrag ur ett kommunalt förvaltningsperspektiv. Nordic Early Childhood Education Research Journal, 11(9), 1-17. DOI: https://doi.org/10.7577/nbf.1204

Eriksson, Anita, Svensson, Ann-Katrin & Beach, Dennis (2018). Reformimplementering i förskolepraktik: Ett exempel på hur förskollärarens ansvar har tolkats och omsatts av förskolechefer och arbetslag (Elektronisk resurs). Nordisk tidskrift för allmändidaktik 4(2), 59-75. DOI: https://doi.org/10.57126/noad.v4i2.12043

Eriksson, Anita, Svensson, Ann-Katrin & Beach, Dennis (2019). Kommunal förvaltning som politisk aktör: Ett perspektiv på policy och förändring inom förskollärarprofessionen. Pedagogisk forskning i Sverige 24 (2), 5-28. DOI: https://doi.org/10.15626/pfs24.02.01

Fairclough, Norman (1992). Discourse and Social Change. Camebridge: Polity Press.

Fariclough, Norman (1995). Critical discourse analysis: the critical study of language. London: Longman.

Fairclough, Norman (2003). Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research. London: Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203697078

Freidson, Eliot (2001). Professionalism. The third logic. Camebridge: Polity Press.

Grootenboer, Peter, Edwards-Grove, Christine & Rönnerman, Karin (2015). Leading practice development: Voices from the middle. Professional Development in Education, 41(3), 508–526. http://dx.doi.org/10.1080/19415257.2014.924985 DOI: https://doi.org/10.1080/19415257.2014.924985

Gustafsson, Karin & Mellgren, Elisabeth (2008). Yrkesroller i förskolan: en utvärderingsstudie av en fortbildning initierad av Kommunal och Lärarförbundet. Göteborg: Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.

Göhl-Muigai, Ann-Kristin (2004). Talet om ansvar i förskolans styrdokument 1945–1998. En textanalys. Örebro Studies in Education, Örebro University.

Haglund, Björn (2016). Fritidshemmets vardagspraktik i ett nytt diskursivt landskap. EDUCARE, (1), 64-85. DOI: https://doi.org/10.24834/educare.2016.1.1070

Hirsh, Åsa (2015). IUP i praktiken: En skolreforms formande i skärningspunkten mellan yttre styrning och professionell autonomi. EDUCARE, (2), 234-259.

Hill, Michael (2007). Policyprocessen. (1.uppl.) Malmö: Liber.

Helgøy, Ingrid, Homme, Anne & Ludvigsen, Kari (2010. Mot nye arbeidsdelingsmønstre og autoritetsrelasjoner i barnehagen? Tidsskrift for velferdsforskning,13(1), 43-57.

Johansson, Ulla (1998). Om ansvar – ansvarsföreställningar och deras betydelse i den organisatoriska verkligheten. Diss. Lund: Lunds Universitet. Lund.

Karila, Kirsti (2008). A Finnish viewpoint on professionalism in early childhood education. European Early Childhood Education Research Journal, 16(2), 210-223. DOI: https://doi.org/10.1080/13502930802141634

Kinos, Jarmo (2008). Professionalism - a breeding ground for struggle. The example of the Finnish day-care center. European Early Childhood Education Research Journal, 16(2), 224-241. DOI: https://doi.org/10.1080/13502930802141642

Kusima, Marja & Sandberg, Anette (2008). Preschool teachers` and student preschool teachers` thoughts about professionalism in Sweden. European Early Childhood Education Research Journal, 16(2), 186-195. DOI: https://doi.org/10.1080/13502930802141618

Lander, Rolf, Blossing, Ulf, Jarl, Maria, Milsta, Margaretha, Olin, Anette & Rönnerman, Karin (2013). Skolutveckling och differentiering för skolpersonal. I Inga Wernersson & Ingemar Gerrbo (Eds.). Differentieringens janusansikte. En antologi från Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet (115-148). http://hdl.handle.net/2077/34534

Larsen, Ann Kristin, & Vaagan Slåtten, Mette (2014). Mot en ny pedagogisk lederrolle og lederidentitet? Journal of Nordic Early Childhood Education Research 7(5), 1-19. DOI: https://doi.org/10.7577/nbf.541

Larsson, Staffan (2005). Om kvalitet i kvalitativa studier. Nordisk Pedagogik 25(1), 16-35. DOI: https://doi.org/10.18261/ISSN1891-5949-2005-01-03

Liedman, Sven-Eric (2013). Pseudo-quantities, new public management and human judgement. Confero 1(1), 45-66. DOI: https://doi.org/10.3384/confero.13v1i1a1

Løvgren, Mette (2012). I Barnehagen er alle like? Om arbeidsdeling blant ansatte i norske barnehager. I Bente Aamotsbakken Red.), Ledelse og profesjonsutøvelse i barnehage og skole. (ss 37-49).

McDowall Clark, Rory & Murray, Janet (2012). Reconceptualizing leadership in the early years [Elektronisk resurs]. Maidenhead: Open University Press.

Miller, Linda (2008). Developing professionalism within a regulatory framework in England: challenges and possibilities. European Early Childhood Education Research Journal, 16(2), 225-268. DOI: https://doi.org/10.1080/13502930802141667

Nilsen, Hanne Kirsten (2015). Konstruksjoner av lederskap i barnehagen. Nordic Early Childhood Education Research Journal 11(8), 1-15. DOI: https://doi.org/10.7577/nbf.1205

Power, Michael (1999). The audit society: Rituals of verification (2nd ed.). Oxford: Oxford University Press. DOI: https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780198296034.001.0001

Rodd, Jillian (2013). Leadership in early childhood. (4., uppl.) Maidenhead, Berkshire: Open University Press.

Rönnermann, Karin, Edwards-Grove, Christine & Grootenboer, Peter (2015). Opening up communicative spaces for discussion ‘quality practices’ in early childhood education through middle leadership. Nordic Journal of Studies in Educational Policy. NordSTEP 2015, 1: 30098. http://dx.doi.org/10.3402/nstep.v1.30098 DOI: https://doi.org/10.3402/nstep.v1.30098

SFS 2010:800. Skollagen. Hämtad http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Skollag-2010800_sfs-2010-800/

Sheridan, Sonja (2011). Uppdrag med särskilt ansvar. Förskoletidningen (4), 6-12.

Skolinspektionen (2016). Förskolans pedagogiska uppdrag – Om undervisning, lärande och förskollärarens ansvar. Stockholm: Skolinspektionen.

Skolverket (2004). Förskola i brytningstid: [nationell utvärdering av förskolan]. Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2005). Kvalitet i förskolan: allmänna råd och kommentarer. Stockholm: Skolverket.

Skolverket (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Reviderad 2010. Hämtad från http://www.skolverket.se

Smeby, Jens-Christian (2011). Profesjonalisering av førskolelæreryrket? Arbetsmarknad och Arbetsliv, 17(4), 43-58.

Solbrekke Dyrdal, Tone & Englund, Tomas. (2011). 'Bringing professional responsibility back in'. Studies in Higher Education, 36(7), p 847-861. doi:10.1080/03075079.2010.482205 DOI: https://doi.org/10.1080/03075079.2010.482205

Solbrekke Dyrdal, Tone & Englund, Tomas. (2014). Certification of Teachers: Tensions in a New Signature Reform. Professions and Professionalism, 4(2). http://dx.doi.org/10.7577/pp.668 DOI: https://doi.org/10.7577/pp.668

SOU 1972:26 Förskolan del 1. Betänkande avgivet av 1968 års barnstugeutredning. Statens offentliga utredningar, Socialdepartementet. Stockholm: Allmänna förlaget.

Steinnes, Gerd Sylvi & Haug, Peder (2013). Consequenses of Staffcomposition in Norwegian kindergarten. Nordic early childhood education research journal, 6(13), 1-13. DOI: https://doi.org/10.7577/nbf.400

Svensson, Lennart & Karlsson, Agneta (2008). Profesjoner, kontroll og ansvar. I Molander, Anders & Terum, Lars-Inge (2008) (red.) Profesjonsstudier (pp. 261-278). Oslo: Universitetsforlaget.

Svensson, Lennart G. (2011). Profession, organisation, kollegialitet och ansvar. Socialvetenskaplig tidskrift (4), 301-319.

Urban, Mathias (2008). Dealing with uncertanity: challenges and possibilities for the early childhood profession. European Early Childhood Education Research Journal, 16(2), 135-152. DOI: https://doi.org/10.1080/13502930802141584

Utbildningsdeparetmentet (1998). Läroplan för förskolan Lpfö 98. Stockholm: Fritzes.

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed [Elektronisk resurs] (Reviderad utgåva). Stockholm: Vetenskapsrådet.

Wiesel, Fredrika & Modell, Sven (2014). From New Publice Management to New Publice Government? Hybridization and Implications for Public Sector Consumerism. Financial Accountability & Management, 30(2), 175-205. DOI: https://doi.org/10.1111/faam.12033

Woodrow, Christine (2008). Discourse of professional identity in early childhood: movements in Australia. European Early Childhood Education Research Journal, 16(2), 269-280. DOI: https://doi.org/10.1080/13502930802141675