Att säga som det är (In)tolerans som maskulin performans

Main Article Content

René León Rosales

Abstract

In this article the author analyses how boys in upper secondary schools do identity work and masculinities mainly through verbally performing acts of both intolerance and tolerance in group discussions. The analytical focus highlights how both tolerance and intolerance are actualized in balancing acts that are based on an awareness of what is perceived to be linked to one or the other, and how identities are constructed through discursive resources and specific performances resulting in the production of masculinities. This performative balancing act is conceptualized as (in)tolerance as a masculine performance.

Article Details

How to Cite
León Rosales, R. (2019). Att säga som det är. Educare - Vetenskapliga Skrifter, (4), 16-41. https://doi.org/10.24834/educare.2019.4.2
Section
Articles

References

Ambjörnsson, F. (2004). I en klass för sig: genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer (Doktorsavhandling). Stockholm: Ordfront.

Anderson, E. (2009). Inclusive masculinity: the changing nature of masculinities. New York: Routledge.

Blommaert J. & Verschueren, J. (1998). Debating diversity: analysing the discourse of tolerance. London: Routledge.

Bourdieu, P. & Passeron, J.-C. (1970/2000). Reproduktion in Education, Society and Culture. Lon-don/Thousand Oaks/New Delhi: Sage Publications Ltd.

Brown, W. (2006). Regulating aversion – Tolerance in the Age of Identity and Empire. Princeton and Oxford: Princeton University Press.

Butler, J. (1990/1999). Gender Trouble. New York/London: Routledge.

Cameron, D. (2005). Language, Gender, and Sexuality: Current issues and New Directions. Applied Linguistic, (26/4), 482-502. DOI: 10.1093/applin/ami027

Cameron, D. (2014) Gender and language ideologies. I S. Ehrlich, M. Meyerhoff & J. Holmes (Red.), The handbook of Language, Gender, and Sexuality (ss. 281-296). Malden, M.A.: Wiley-Blackwell.

Connell, R. (1995/2001). Masculinities. Cambridge: Polity Press.

De los Reyes, P., Molina, I. & Mulinari, D. (Red.), (2002). Maktens (o)lika förklädnader: kön, klass & etnici-tet i det postkoloniala Sverige: en festskrift till Wuokko Knocke. Stockholm: Atlas.

Gillham, B. (2005). Research interviewing: the range of techniques. Maidenhead: Open University Press.

Frosh, S., Phoenix, A. & Pattman, R. (2002). Young masculinities: understanding boys in contemporary society. Basingstoke: Palgrave

Harper, D. (2002). Talking about pictures: A case for photo elicitation. I Visual Studies, (17:1), 13-26. DOI: 10.1080/14725860220137345

Hill Collins, P. (1993/2010). Towards a New Vision: Race, Class, and Gender as Categories of Analy-sis and Connection. I M. S. Kimmel & A. L. Ferber (Red.), Privilege (ss. 233-250). Boulder, Colorado: Westview Press.

Jonsson, R. (2007). Blatte betyder kompis: om maskulinitet och språk i en högstadieskola. (Doktorsavhandling). Stockholm: Ordfront förlag.

Karlsson, P. & Svanberg, I. (1995). Moskéer i Sverige: en religionsetnologisk studie av intolerans och administrativ vanmakt. Uppsala: Svenska kyrkans forskningsråd.

Lange, A. & Westin, C. (1991). Ungdomen om invandring, del 1. Stockholm: Ceifo, Stockholms universitet.

LGR 11 (2015). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 – reviderad 2015. Stockholm: Skolverket.

León Rosales, R. (2010). Vid framtidens hitersta gräns. Om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola. (Dok-torsavhandling). Tumba: Mångkulturellt centrum.

León Rosales, R. (2013). ”Att tala fett som en svenne – kategorier, identiteter och språk”, i Symposium 2012. Stockholm: Nationellt centrum för svenska som andra språk

Linde, G. (Red.) (2001). Värdegrund och svensk etnicitet. Lund: Studentlitteratur.

Löwander, B. & Lange, A. (2010). Den mångtydiga intoleransen: en studie av gymnasieungdomars attityder läsåret 2009/2010. Stockholm: Forum för levande historia.

Nordenstam, K. (2003). Genusperspektiv på språk. Stockholm: Högskoleverket.

Ringrose, J. & Renold, E. (2011). Boys, Girls and Performing Normative Violence in Schools: A Gendered Critique of Bully Discourses. I C. Barter & D. Berridge (Red.), Children Behaving Badly? – Peer Violence Between Children and Young People (ss. 181-195). Chichester, West Sussex; Wiley-Blackwell

Skeggs, B. (1997/2000). Att bli respektabel. Göteborg: Bokförlaget Daidalos.

Skolverket (2017). ICCS 2016: kunskaper, värderingar och engagemang i medborgar-, demokrati- och samhällsfrågor hos svenska 14-åringar i ett internationellt perspektiv. Stockholm: Skolverket

Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet.

Wibeck, V. (2010). Fokusgrupper – om fokuserade gruppintervjuer som undersökningsmetod. Lund: Studentlitteratur.