Barns och elevers inflytande i förskolan och skolan: En forskningsöversikt

Main Article Content

Hanna Thuresson
Ann Quennerstedt

Abstract

One of the responsibilities of early childhood education and school is that children and students are given ample opportunities for influence and democratic participation. Research about children’s and students’ influence in education has grown during the latest decades. This paper presents a synthesis of Swedish research on influence in education published 2005-2018. Four themes are identified as main topics in the research undertaken:  1. the significance of the teachers, in which the views and attitudes of teachers, their concrete actions and asymmetrical power relations in education are examined, 2. a child/student perspective on influence, in which students’ perceptions of influence, their actions to gain influence and how status and position in the group affects influence are highlighted, 3. formal arenas for influence, in which the content and processes of class- and school councils are analysed, and 4. the significance of structural factors, which investigates how influence is affected by factors such as gender, educational ambitions, social status and class. The central findings within these themes are clarified, and, based on the synthesis, suggestions for further research about children’s and students influence are given.

Article Details

How to Cite
Thuresson, H., & Quennerstedt, A. (2020). Barns och elevers inflytande i förskolan och skolan: En forskningsöversikt. Educare, (2), 92–116. https://doi.org/10.24834/educare.2020.2.5
Section
Articles

References

Elvstrand, Helene (2009). Delaktighet i skolans vardagsarbete. Linköping studies in behavioural science 144, Linköpings universitet.

Elvstrand, Helene (2015). Att göra delaktighet i skolan – elevers erfarenheter. Utbildning & Lärande, 9(1), 102-115.

Elvstrand, Helene & Lago, Lina (2018). ‘You know that we are not able to go to McDonald’s’: processes of doing participation in Swedish leisure time centres. Early Child Development and Care. https://doi.org/10.1080/03004430.2018.1443920 DOI: https://doi.org/10.1080/03004430.2018.1443920

Emilson, Anette (2008). Det önskvärda barnet: Fostran uttryckt i vardagliga kommunikationshandlingar mellan lärare och barn i förskolan. Göteborg studies in educational sciences, 268, Göteborgs universitet.

Emilson, Anette & Johansson, Eva (2013). Participation and gender in circle- time situations in preschool. International Journal of Early Years Education, 21(1), 56-69. DOI: https://doi.org/10.1080/09669760.2013.771323

Engdahl, Karin (2014). Förskolegården: en pedagogisk miljö för barns möten, delaktighet och inflytande. Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 53, Umeå universitet, 2014.

Englund, Tomas (1994). Skola för demokrati? bokslut över ett svunnet 80-tal och en demokratiskt syftande läroplan -Lgr 80: en kommenterad dokumentation av tio texter. Uppsala: Pedagogiska institutionen, Univ.

Forsberg, Eva (2000). Elevinflytandets många ansikten. Uppsala studies in education 93, Uppsala universitet.

Grannäs, Jan (2011). Framtidens demokratiska medborgare: om ungdomar, medborgarskap och demokratifostran i svensk skola. Studia didactica Upsaliensia, 5, Uppsala universitet.

Greenhalgh, Trisha; Robert, Glen; Macfarlane, Fraser; Bate, Paul; Kyriakidou, Olympia & Peacock, Richard (2005). Storylines of research in diffusion of innovation: a meta-narrative approach to systematic review. Social Science & Medicine, 61, 417-430. DOI: https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2004.12.001

Grover, Sonja (2006). The right of the child to be heard in education litigation: an analysis of the ‘intelligent design’ Pennsylvania case on the separation of Church and State in the public schools. Education and Law, 18(2-3), 149-160. DOI: https://doi.org/10.1080/09539960600919845

Hagund, Björn (2015). Pupil’s opportunities to influence activities: A study of everyday practice at a Swedish leisure-time centre. Early Child Development and Care, 185(10), 1556-1568. DOI: https://doi.org/10.1080/03004430.2015.1009908

Hjelmér, Carina (2012). Leva och lära demokrati: en etnografisk studie i två gymnasieprogram. Akademiska avhandlingar inom ämnet pedagogiskt arbete, 50, Umeå universitet.

Holmberg, Linnéa (2017). Lärande genom demokratiska önskemål – pastoral omsorg i fritidshem. Pedagogisk Forskning i Sverige, 22(1-2), 28-50.

Hudson, Kim (2012). Practitioners’ views on involving young children in decision making: Challenges for the children’s rights agenda. Australasian Journal of Early Childhood, 37(2), 4-9 DOI: https://doi.org/10.1177/183693911203700202

Irisdotter, Sara (2006). Mellan tradition, demokrati och marknad: en analys av lärares identitetskonstruktion, i samtal kring etiska frågor i läraryrket. Stockholm: HLS förlag, Studies in educational sciences, 87.

Johansson, Eva & Emilsson, Anette (2016). Conflicts and resistance: potentials for democracy learning in preschool. International Journal of Early Years Education, 24:1, 19-35 DOI: https://doi.org/10.1080/09669760.2015.1133073

Jormfeldt, Johanna (2011). Skoldemokratins fördolda jämställdhetsproblem: eleverfarenheter i en könssegregerad gymnasieskola. Linnaeus University dissertations 32, Linnéuniversitetet.

Karlsson, Rauni (2009). Demokratiska värden i förskolebarns vardag. Göteborg studies in educational sciences 279, Göteborgs universitet.

Lanå, Kristina (2015). Makt, kön och diskurser. En etnografisk studie om elevers aktörskap och positioneringar i undervisningen. Gothenburg studies in educational sciences 371, Göteborgs universitet.

Larsson, Kent (2007). Samtal, klassrumsklimat och elevers delaktighet: överväganden kring en deliberativ didaktik. Örebro studies in education 21, Örebro universitet.

Lundy, Laura (2007). ’Voice’ is not enough: conceptualizing Article 12 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. British Educational Research Journal, 33(6), 927-942. DOI: https://doi.org/10.1080/01411920701657033

Mac Naughton, Glenda; Hughes, Patrick & Smith, Kylie (2007). Early childhood professionals and children’s right: tensions and possibilities around the United Nations General Comment No.7 on Children’s Rights. International Journal of Early Years Education, 15(2), 161-170. DOI: https://doi.org/10.1080/09669760701288716

Nordevall, Elisabeth (2011) Gymnasielärarens uppdrag som mentor: en etnografisk studie av relationens betydelse för elevens lärande och delaktighet. Dissertation School of Education and Communication 12, Jönköping university.

Quennerstedt, Ann (2015) Mänskliga rättigheter som värdefundament, kunskapsobjekt och inflytande: En läroplansanalys. Utbildning & Demokrati, 24(1), 5-27. DOI: https://doi.org/10.48059/uod.v24i1.1028

Quennerstedt, Ann (2011) The construction of children’s rights in education – a research synthesis. International Journal of Children’s Rights, 19, 661-678. DOI: https://doi.org/10.1163/157181811X570708

Rosvall, Per-Åke (2012). ”-det vore bättre om man kunde vara med och bestämma hur det skulle göras-": en etnografisk studie om elevinflytande i gymnasieskolan. Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete 49, Umeå universitet.

Rosvall, Per-Åke (2015). Examinationer för elevinflytande? Utbildning & Lärande, 9(2), 51-67.

Ribaeus, Katarina (2014). Demokratiuppdrag i förskolan. Karlstad University studies 2014:17, Karlstads universitet.

Rönnlund, Maria (2011). Demokrati och deltagande: elevinflytande i grundskolans årskurs 7-9 ur ett könsperspektiv. Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete 42, Umeå universitet.

Saar, Tomas; Löfdahl, Annica & Hjalmarsson, Maria (2012). Kunskapsmöjligheter i svenska fritidshem. Nordisk barnehageforskning, 5(3), 1-13 DOI: https://doi.org/10.7577/nbf.315

Sandberg, Anette & Eriksson, Anette (2010). Children’s participation in preschool–on the conditions of the adults? Preschool staff’s concepts of children’s participation in preschool everyday life. Early child development and care, 180(5), 619-631. DOI: https://doi.org/10.1080/03004430802181759

SFS (2010:800). Skollag.

Skolverket (2015). Delaktighet för lärande. Stockholm: Skolverket.

Smith, Anne (2007). Children and Young People’s Participation Rights in Education. International Journal of Children’s Rights, 15, 147-164. DOI: https://doi.org/10.1163/092755607X181739

Sundgren, Gunnar (1996). Kunskap och demokrati: om elevens rätt till en egen kunskapsprocess. Lund: Studentlitteratur.

Swahn, Ragnhild (2006). Gymnasieelevers inflytande i centrala undervisningsfrågor. Linköping studies in education and psychology 107, Linköpings universitet.

Theobald, Maryanne & Danby, Susan (2011). Child participation in the early years: Challenges for education. Australasian Journal of Early Childhood 36(3), 19-26. DOI: https://doi.org/10.1177/183693911103600304

Thomas, Nigel (2007). Towards a Theory of Children’s Participation. International Journal of Children’s Rights, 15, 199-218. DOI: https://doi.org/10.1163/092755607X206489

Tholander, Michael (2005). Värdegrund, demokrati och inflytande ur ett elevperspektiv. Utbildning och Demokrati, 14(3) 7-30. DOI: https://doi.org/10.48059/uod.v14i3.804

Tholander, Michael (2007). Working with the rules: lived democracy in school. Ethnography and Education, 2(1), 109-126. DOI: https://doi.org/10.1080/17457820601159141

Thornberg, Robert (2006). Värdepedagogik i skolans vardag: interaktivt regelarbete mellan lärare och elever. Linköping studies in education and psychology 105, Linköpings universitet

Thornberg, Robert (2008). ‘It's Not Fair!’—Voicing Pupils’ Criticisms of School Rules. Children & Society, 22: 418–428. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1099-0860.2007.00121.x

Thornberg Robert (2010). School democratic meetings: Pupil control discourse in disguise. Teaching and Teacher Education, 26(4), 924-932. DOI: https://doi.org/10.1016/j.tate.2009.10.033

Thornberg, Robert & Elvstrand, Helene (2012). Children's experiences of democracy, participation, and trust in school. International Journal of Educational Research, 53, 44-54. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijer.2011.12.010

Von Wright, Moira (2009). Initiativ och följsamhet i klassrummet. En studie i de pedagogiska villkoren för elevers inflytande, delaktighet och välbefinnande. Rapporter i pedagogik, 15. Örebro universitet.

Öhrn, Elisabeth (2005). Att göra skillnad. En studie av ungdomar som politiska aktörer i skolans vardag. Rapport 2005:07, Institutionen för pedagogik och didaktik, Göteborgs universitet.