Kommunikativa orienteringar i kunskapsbyggande interaktion Förhandling om ämnesinnehåll i språkligt heterogena klassrum

Main Article Content

Robert Walldén

Abstract

Exploring spoken interaction in the teaching of texts and content knowledge to linguistically diverse Grade 6 students, this article responds to the need of a more nuanced understanding of how different patterns of interaction function in knowledge-building classroom practices. The study is based on observations and transcriptions of recorded classroom interaction in different school subjects. The analysis is based on theoretical frameworks of communicative approaches, knowledge domains and discursive mobility. The result shows how patterns of classroom interaction are connected to important functions, such as building up prior knowledge, reminding students of key disciplinary concepts, reinforcing meanings in disciplinary texts, problematizing different aspects of how subject content is represented and enabling the diverse students to connect the subject content to personal experiences and process it with innovative use of the target language. The result also shows that movements towards a disciplinary discourse can be promoted by grounding the interaction in written texts and hindered by less functional use of everyday language.

Article Details

How to Cite
Walldén, R. (2021). Kommunikativa orienteringar i kunskapsbyggande interaktion: Förhandling om ämnesinnehåll i språkligt heterogena klassrum. Educare, (2), 146–181. https://doi.org/10.24834/educare.2021.2.6
Section
Articles
Received 2020-06-03
Accepted 2021-02-04
Published 2021-03-02

References

Adelmann, K. (2002). Att lyssna till röster: Ett vidgat lyssnandebegrepp i ett didaktiskt perspektiv (Doktorsavhandling). Malmö högskola.

Ahlberg, B. (2018). Historiebok för barn: Från Gustav Vasa till Gustav III. Mormors förlag.

Alexander, R. (2008). Towards dialogic teaching: Rethinking classroom talk. (4 uppl.) Dialogos.

Bernstein, B. (2000). Pedagogy, symbolic control and identity: Theory, research, critique. (rev. uppl.) Rowman & Littlefield Publishers.

Chronaki, A. & Planas, N. (2018). Language diversity in mathematics education research: A move from language as representation to politics of representation, ZDM, 50(2018), 1101–1111. https://doi.org/10.1007/s11858-018-0942-4 DOI: https://doi.org/10.1007/s11858-018-0942-4

Cognition and Technology Group at Vanderbilt (CTGV) (1990). Anchored instruction and its relationship to situated cognition. Educational Researcher, 19(6) 2-10 https://doi.org/10.3102%2F0013189X019006002 DOI: https://doi.org/10.3102/0013189X019006002

Cummins, J. (2016). Language differences that influence reading development. In P. Afflerbach (Ed.), Handbook of individual differences in reading. Reader, text, and context. (pp. 223–244). New York: Routledge.

Cummins, J. (2000). Language, power, and pedagogy: Bilingual children in the crossfire (Vol. 23). Mul-tilingual Matters. DOI: https://doi.org/10.21832/9781853596773

Danielsson, K., Löfgren, R. & Pettersson, A. (2018). Gains and losses: Metaphors in chemistry classrooms. I: K. Tang, Kok-Sing & K. Danielsson (Red.), Global Developments of Literacy Re-search in Science Education (219–236), Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-69197-8_14

Dysthe, O. (1993). Writing and talking to learn: A theory-based, interpretive study in three classrooms in the USA and Norway (Doktorsavhandling). School of Languages and Literature, University of Tromsø.

Dysthe, O. (1996). Det flerstämmiga klassrummet: Att skriva och samtala för att lära. Studentlittera-tur.

Fangen, K. (2005). Deltagande observation. Liber ekonomi.

Fitzgerald, J.C. (2019). Teaching the reasons why: An analysis of causation in history textbooks and Historical Primary source documents, Universal Journal of Educational Research, 7(4), 1027–1036. https://doi.org/10.13189/ujer.2019.070414 DOI: https://doi.org/10.13189/ujer.2019.070414

García, O., & Lin, A. M. Y. (2017). Translanguaging in bilingual education. In O. García, A. M. Y. Lin, & S. May (Red.), Bilingual and multilingual education (pp. 117-130). Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-02258-1_9

Gibbons, P. (2006). Bridging discourses in the ESL classroom: Students, teachers and researchers. Con-tinuum.

Hajer, M. (2006). Inspiring teachers to work with content-based language instruction. I: I. Lindberg & K. Sandwall (Red.), Språket och kunskapen: Att lära på sitt andraspråk i högskola och skola (26-46). Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet.

Halliday, M. A. K. (1989/1993). Some grammatical problems in scientific English. I: M. A. K., Halliday & J.R. Martin (Red.), Writing science: Literacy and discursive power (69-85). Routledge-Falmer,

Hallesson, Y., Visén, P., Folkeryd, J., & af Geijerstam, Å. (2018). Four classrooms–four ap-proaches to reading. Examples of disciplinary reading in social science subjects in years five and twelve. L1 Educational Studies in Language and Literature, 18, 1-29. https://doi.org/10.17239/L1ESLL-2018.18.01.06 DOI: https://doi.org/10.17239/L1ESLL-2018.18.01.06

Hammond, J. & Gibbons, P. (2005). Putting scaffolding to work: The contribution of scaffold-ing in articulating ESL education, Prospect, 20(1), 6–30.

Hipkiss, A. M. (2014). Klassrummets semiotiska resurser: En språkdidaktisk studie av skolämnena hem- och konsumentkunskap, biologi och kemi (Doktorsavhandling). Umeå universitet.

Karlsson, A., Nygård Larsson, P., & Jakobsson, A. (2018). Multilingual students’ use of translanguaging in science classrooms. Nordand, 41(15), 2049–2069. https://doi.org/https://doi.org/10.1080/09500693.2018.1477261 DOI: https://doi.org/10.1080/09500693.2018.1477261

Körner, G. (1999). Puls Historia 4-6 Från vikingarna till Gustav III. (1 uppl.) Stockholm: Natur och Kultur.

Lemke, J.L. (1990). Talking science: Language, learning, and values. Ablex Publishing Corporation.

Liberg, Caroline (2003). Flerstämmighet, skolan och samhällsuppdraget, Utbildning & Demo-krati, 12(2), 13–29. DOI: https://doi.org/10.48059/uod.v12i2.747

Lindberg, I. (2013). Samtal och interaktion i andraspråksforskning. I K. Hyltenstam & I. Lind-berg (Red.), Svenska som andraspråk i forskning, undervisning och samhälle (2 ed., pp. 481-518). Studentlitteratur.

Macken-Horarik, M. (1996). Literacy and learning across the curriculum: Towards a model of register for secondary school teachers. I: R. Hasan, Ruqaiya & G. Williams (Red.), Literacy in society (232–238). Addison Wesley Longman Limited.

Macken-Horarik, M. (1998). Exploring the requirements of critical school literacy: A view from two classrooms. I: F. Christie, Frances & R. Mission (Red.), Literacy and schooling (74–103). Routledge.

Magnusson, U. (2011). Skolspråk i utveckling. En- och flerspråkiga elevers bruk av grammatiska metafo-rer i senare skolår. Göteborgs universitet.

Macnaught, L., Maton, K., Martin, J. R. & Matruglio, E. (2013). Jointly constructing semantic waves: Implications for teacher training, Linguistics and Education, 24(1), 50–63. https://doi.org/10.1016/j.linged.2012.11.008 DOI: https://doi.org/10.1016/j.linged.2012.11.008

Martin, J. R. (1990/1993). Technicality and abstraction: Language for the creation of special-ized texts. I: M.A.K. Halliday. & J.R. Martin (Red.), Writing science: Literacy and discursive power (203–220). RoutledgeFalmer.

Martin, J. R. (2013). Embedded literacy: knowledge as meaning, Linguistics and Education, 24(1), 23–37. https://doi.org/10.1016/j.linged.2012.11.006 DOI: https://doi.org/10.1016/j.linged.2012.11.006

Martin, J. R. & Rose, D. (2008). Genre relations: Mapping culture. London: Equinox.

Maton, K. (2013). Making semantic waves: A key to cumulative knowledge-building, Linguistics and Education, 24(2), 8–22. https://doi.org/10.1016/j.linged.2012.11.005 DOI: https://doi.org/10.1016/j.linged.2012.11.005

Maton, K. & Doran, Y. J. (2017). Semantic density: A translation device for revealing complex-ity of knowledge practices in discourse, part 1—wording, Onomázein: Número Especial LSF y TCL sobre educación y conocimiento, 46–76. https://doi.org/10.7764/onomazein.sfl.03 DOI: https://doi.org/10.7764/onomazein.sfl.03

Mehan, H. (1979). Learning lessons. Cambridge: Harvard University Press. DOI: https://doi.org/10.4159/harvard.9780674420106

Mercer, N., & Littleton, K. (2007). Dialogue and the development of children's thinking: A sociocultural approach. Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203946657

Molloy, G. (2018). Språk, läs- och skrivutveckling. Grundskola åk 1-9. Modul: Samtal om text. Del 4: Läsloggar – ett tankeredskap. https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Grundskola/000_Samtal-om-text/del_04/Material/Flik/Del_04_MomentA/Artiklar/M0_1-9_04A_01_Lasloggen-ett%20tankeredskap.docx

Mortimer, E. & Scott, P. (2003). Meaning making in secondary science classrooms. Open University Press.

Muller, J. (2000). Reclaiming knowledge: Social theory, curriculum and education policy. RoutledgeFal-mer.

Nygård Larsson, P. (2011). Biologiämnets texter: Text, språk och lärande i en språkligt heterogen gymna-sieklass (Doktorsavhandling). Malmö högskola.

Nygård Larsson, P. (2018). “We’re talking about mobility:” Discourse strategies for promoting disciplinary knowledge and language in educational contexts, Linguistics and Education, 48, 61–75. https://doi.org/10.1016/j.linged.2018.10.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.linged.2018.10.001

Nygård Larsson, P. & Jakobsson, A. (2017). Semantiska vågor: Elevers diskursiva rörlighet i gruppsamtal, Nordic Studies in Science Education, 13(1), 17-35. https://doi.org/10.5617/nordina.2739 DOI: https://doi.org/10.5617/nordina.2739

O'Halloran, K. (2009). Mathematical and scientific forms of knowledge. I: F. Christie & J.R. Martin (Red.), Language, Knowledge and Pedagogy (220–251). Bloomsbury Publishing.

Rosén, J., & Wedin, Å. (2015). Klassrumsinteraktion och flerspråkighet : ett kritiskt perspektiv. Liber.

Rubin, M. (2019). Språkliga redskap - språklig beredskap (Doktorsavhandling). Malmö universitet.

Ryan, U. (2019). Mathematics classroom talk in a migrating world (Doktorsavhandling). Malmö uni-versity.

Segerby, C. (2017). Supporting mathematical reasoning through reading and writing in mathematics: Mak-ing the implicit explicit (Doktorsavhandling). Malmö högskola.

Selinker, L. (1972). Interlanguage, IRAL-International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, 10(1–4), 209–232. DOI: https://doi.org/10.1515/iral.1972.10.1-4.209

Sellgren, M. (2011). Den dubbla uppgiften: Tvåspråkiga elever i skolans mellanår arbetar med förkla-rande genre i SO (Licentiatuppsats). Stockholms universitet.

Shanahan, T. & Shanahan, C. (2008). Teaching disciplinary literacy to adolescents: Rethinking content area literacy, Harvard Educational Review, 78(1), 40–60. https://doi.org/10.17763/haer.78.1.v62444321p602101 DOI: https://doi.org/10.17763/haer.78.1.v62444321p602101

Skiöld, G., Wallander, K., Belfrage, B. & Enwall, L. (2012). Puls Biologi Människan. Natur & Kultur

Smit, J. & van Eerde, D. (2011). A teacher’s learning process in dual design research: learning to scaffold language in a multilingual mathematics classroom, The International Journal on Mathe-matics Education, 43(6–7), 889–900. https://doi.org/10.1007/s11858-011-0350-5 DOI: https://doi.org/10.1007/s11858-011-0350-5

Svensson, G. (2016). Translanguaging för utveckling av elevers ämneskunskaper, språk och identitet. In B. Kindenberg (Red.), Flerspråkighet som resurs. Symposium 2015 (pp. 31-43). Liber.

Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed. Stockholm,

Thomas, G. (2011). A typology for the case study in social science following a review of defini-tion, discourse, and structure, Qualitative Inquiry, 6(17), 511–521. https://doi.org/10.1177/1077800411409884 DOI: https://doi.org/10.1177/1077800411409884

Veel, R. (1999). Language, knowledge and authority in school mathematics. I: F. Christie (Red.), Pedagogy and the shaping of consciousness (185-216). Continuum.

Viberg, Å. (1987). Vägen till ett nytt språk. 1, Andraspråksinlärning i ett utvecklingsperspektiv. Natur och kultur.

Walldén, R. (2019a). Genom genrens lins: Pedagogisk kommunikation i tidigare skolår. Malmö univer-sitet.

Walldén, R. (2019). Scaffolding or side-tracking? The role of knowledge about language in con-tent instruction. Linguistics and education, 54, 1-10. https://doi.org/10.1016/j.linged.2019.100760 DOI: https://doi.org/10.1016/j.linged.2019.100760

Walldén, R. (2019c). Att lära om och genom metaforer: litteraturarbete med vuxna andraspråk-sinlärare. Utbildning & lärande, 13(1), 48–68.

Walldén, R. (2020a). "It was that Trolle thing." Negotiating history in grade 6: A matter of teachers' text choice. Linguistics and education, 60. https://doi.org/10.1016/j.linged.2020.100884 DOI: https://doi.org/10.1016/j.linged.2020.100884

Walldén, R. (2020b). Interconnected literacy practices: Exploring work with literature in adult second language education. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, 11(1), 45-63. https://doi.org/10.3384/rela.2000-7426.rela9202 DOI: https://doi.org/10.3384/rela.2000-7426.rela9202

Walldén, R. (2020c). Pedagogisk kommunikation i svenska som andraspråk: Språk, texter och samtal. Studentlitteratur.

Wedin, Å. (2008). Monologen som en resurs i klassrummet, Pedagogisk forskning i Sverige, 13(4), 241–257.

Wedin, Å. (2017). Arbete med identitetstexter. Flerspråkigt skrivande för identitetsförhandling och engagemang. Nordand, 12(1), 45-61. DOI: https://doi.org/10.18261/issn.2535-3381-2017-01-04

Westlund, B. (2018). Språk, läs- och skrivutveckling. Grundskola åk 1-9. Modul: Samtal om text. Del 3: Modeller för textsamtal- https://larportalen.skolverket.se/LarportalenAPI/api-v2/document/path/larportalen/material/inriktningar/5-las-skriv/Grundskola/000_Samtal-om-text/del_03/3.%20Modeller%20f%C3%B6r%20textsamtal.pdf

Öhman, A. (2015). Litteraturdidaktik, fiktioner och intriger. Gleerups Utbildning AB.