Barns övergång från förskola till skola En enkätstudie med föräldrar

Main Article Content

Johanna Lundqvist
Margareta Sandström

Abstract

The aim of this study was to investigate the parents’ perspectives of children’s transitions from preschool to school (preschool class and recreation centre) in two Swedish municipalities. The aim was also to investigate the importance of transition activities from the parents’ perspectives. In this study, a transition is understood as a mesosystem, a discontinuity and a non-linear process. A questionnaire with close-ended questions in paper form was constructed and distributed to the parents with the help of the heads and teachers. 131 parents, whose children had recently moved from preschool to school, received the questionnaire, while 70 parents answered it. The data was statistically analysed. The results showed that i) the parents, with few exceptions, experienced children’s transitions as safe and well-functioning, ii) about half of the parents felt some concern or concern in conjunction with the children’s transitions, iii) the parents of children in need of extra support and/or extra stimulation and challenges felt some concern or were concerned more often and iv), overall, the parents considered transition activities to be important. The study has relevance for staff working in preschools and schools, heads and teachers in training, researchers and others interested in educational transitions and transition activities.

Article Details

How to Cite
Lundqvist, J., & Sandström, M. (2021). Barns övergång från förskola till skola. Educare - Vetenskapliga Skrifter, (4), 54 - 80. https://doi.org/10.24834/educare.2021.4.3
Section
Articles

References

Ackesjö, H. (2014). Barns övergångar till och från förskoleklass: gränser, identiteter och (dis)kontinuiteter. Diss. (sammanfattning), Kalmar: Linnéuniversitetet, 2014. Växjö.
Ackesjö, H. (2016). Övergångar mellan skolformer: kontinuitet och progression från förskola till skola. (Första upplagan). Stockholm: Liber.
Ahtola, A., Björn, P. M., Turunen, T., Poikonen, P-L., Kontoniemi, M., Lerkkanen, M-K., & Nurmi, J-E. (2016). The Concordance between Teachers’ and Parents’ perceptions of school transition practices: A solid base for the future. Scandinavian Journal of Educational Research, 60(2), 168-181. https://doi.org/10.1080/00313831.2014.996598
Alatalo, T., Meier, J., & Frank, E. (2014). Överlämningar från förskola till förskoleklass. Forskning Om Undervisning och Lärande, (13), 30-52.
Axelsson, A., Lundqvist, J., & Sandström, M. (2017). Tre mammor berättar om sina barns tid i förskola och förskoleklass samt övergången däremellan. I A. Garpelin & A. Sandberg (red.), Barn och unga i skola och samhälle (s. 28-51). MSES: Mälardalen Studies in Educational Sciences.
Bronfenbrenner, U. (1979). The ecology of human development: Experiments by nature and design. Cambridge, Mass: Harvard Univ. Pres.
Bronfenbrenner, U., & Morris, P. A. (1998). The ecology of developmental processes. In W. Damon (Series Ed.) & R. M. Lerner (Vol. Ed.), Handbook of child psychology: Vol. 1. Theoretical models for human development (5th ed., pp. 993-1028). New York: John Wiley.
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2., [rev.] uppl.) Malmö: Liber.
Hogsnes, H., & Moser, T. (2014). Forståelser av gode overganger og opplevelse av sammenheng mellom barnehage, skole og skolefritidsordning. Tidsskrift for Nordisk barnehageforskning, 7(6), 1-24. https://doi.org/10.7577/nbf.625
Garpelin, A. (2014). Transition to School: A Rite of Passage in Life. In B. Perry, S. Dockett, & A. Petriwskyj (Eds.) Transitions to School - International Research, Policy and Practice. Dordrecht: Springer.
van Gennep, A.V. (1960). The rites of passage. London: Routledge & Kegan Paul.
Gross, U. M. (1999). Small poppies: Highly gifted children in the early years. Roeper Review, 21(3), 207-214. https://doi.org/10.1080/02783199909553963
Lago, L. (2014). ”Mellanklass kan man kalla det”: om tid och meningsskapande vid övergången från förskoleklass till årskurs ett. Diss. Linköping: Linköpings universitet, 2014. Linköping. https://doi.org/10.3384/diss.diva-106055
Lundqvist, J., & Sandström, M. (2018). Barns övergångar från förskola till förskoleklass och fritidshem: En fallstudie om generella och extra övergångsaktiviteter. I A. Garpelin & G. Sandberg (red.), Att förstå barns vägar till lärande under övergången från förskola till skola (s. 141-166). MSES: Mälardalen Studies in Educational Sciences.
Lundqvist, J., & Sandström, M. (2020). Barns Övergång från Förskola till Skola: En Multipel Fallstudie om Övergångsaktiviteter. Nordic Studies in Education, 40(2), 129–148. https://doi.org/10.23865/nse.v40.2228
McIntyre, L. L., Eckert, T. L., Fiese, B. H., DiGennaro, F. D., & Wildenger, L. K. (2007). Transition to Kindergarten: Family Experiences and Involvement. Early Childhood Education Journal, 35(1), 83-88. https://doi.org/10.1007/s10643-007-0175-6
McIntyre, L. L., Eckert, T. L., Fiese, B. H., DiGennaro Reed, F. D., & Wildenger, L. K. (2010). Family Concerns Surrounding Kindergarten Transition: A Comparison of Students in Special and General Education. Early Childhood Education Journal, 38(4), 259-263. https://doi.org/10.1007/s10643-010-0416-y
Sandberg, L. & Sandberg, R. (2002). Elementär statistik. Lund: Studentlitteratur.
Sandström, M., Lundqvist, J., & Axelsson, A. (2019). Parents’ Ideal Type Approaches to Children’s Early Education Pathways: Life-stories from the Swedish context. International Journal of Early Childhood Special Education, 11(1), 63-78.
Skolverket (2011a). Läroplan för förskolan Lpfö 98. (2., rev. uppl.) Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2011b). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2011c). Läroplan för grundsärskolan. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2011d). Läroplan för Specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2011e). Läroplan för Sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Stockholm: Skolverket.
Skolverket (2017). Skolverkets lägesbedömning 2017. Rapport nr 455. Stockholm: Skolverket.
Stier, J., & Sandström, M. (2017). En interkulturell förskola? Förhållningssätt och kunskapsformer hos förskolepersonal i Rinkeby-Kista. Rapport nr 4. I T. Axelsson & J. Stier (red.), Rapportserie Interkulturellt utvecklingscentrum Dalarna (IKUD) (s. 1-41). Falun: Högskolan Dalarna.
Svensk författningssamling, SFS. (2010:800). Skollagen. Stockholm. Utbildningsdepartementet.
Trost, J., & Hultåker, O. (2016). Enkätboken (5., uppdaterade och utök. uppl.). Lund: Studentlitteratur.
Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet.
Vetenskapsrådet (2017). God forskningssed [Elektronisk resurs]. Stockholm: Vetenskapsrådet.
Wildenger Welchons, L. W., & McIntyre, L. L. (2015). The Transition to Kindergarten for Children with and without Disabilities: An Investigation of Parent and Teacher Concerns and Involvement. Topics in Early Childhood Special Education, 35(1), 52-62. https://doi.org/10.1177/0271121414523141