Elevperspektiv på vad som väcker intresse för litteraturhistoria

Main Article Content

Jonas Erik Johansson

Abstract

Previous research on teaching and learning of literature has called for empirical investigations on classroom practice concerning literary history. As an answer to this call, the study aims to develop knowledge about what sparks students’ interest in the teaching of literary history in upper secondary school. In relation to the introductory lesson in literary history, students’ attitudes were collected through questionnaires and interviews. 286 students from ten classes in five different schools participated, all from various university preparation programmes. Thematic analysis was applied to analyse students’ responses. The analysis showed that themes of (1) content and (2) teachers’ ways of leading and organising the teaching, contributed to spark students’ interest in literary history in various ways. In relation to content, the students’ foregrounded students’ experiences; intertextuality; similarities and differences between different periods; epochs, authors and works; and aesthetic elements. Regarding teachers’ ways of leading and organising the teaching, the students emphasised passion and engagement, content legitimation, interaction and participation, variety, structure and delimitation and grades or de-emphasis on performance. These findings are discussed in relation to theories of interest and teaching.

Article Details

How to Cite
Johansson, J. (2022). Elevperspektiv på vad som väcker intresse för litteraturhistoria. Educare - Vetenskapliga Skrifter, (3), 98 - 129. https://doi.org/10.24834/educare.2022.3.5
Section
Articles

References

Anderhag, P. (2014). Taste for Science: How can teaching make a difference for students’ interest in science? [Doktorsavhandling, Stockholms universitet]. http://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:753992/FULLTEXT02.pdf
Asklund, H. (2008). Från vildmark till grön ängel: Receptionsanalyser av läsning i åttonde klass. [Doktorsavhandling, Uppsala universitet]. http://miun.diva-portal.org/smash/get/diva2:665734/FULLTEXT01.pdf
Barton, K. (2015). Elicitation Techniques: Getting People to Talk About Ideas They Don’t Usually Talk About. Theory & Research in Social Education, 43, 179–205. https://doi.org/10.1080/00933104.2015.1034392
Bergin, D. A. (1999). Influences on classroom interest. Educational Psychologist, 34(2), 87–98. https://doi.org/10.1207/s15326985ep3402_2
Bergman, L. (2007). Gymnasieskolans svenskämnen: En studie av svenskundervisningen i fyra gymnasieklasser. [Doktorsavhandling, Lunds universitet]. http://mau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1404464/FULLTEXT01.pdf
Bommarco, B. (2006). Texter i dialog: En studie i gymnasieelevers litteraturläsning. [Doktorsavhandling, Lunds universitet]. http://mau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1404447/FULLTEXT01.pdf
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
Braun, V., & Clarke, V. (2019). Reflecting on reflexive thematic analysis. Qualitative Research in Sport, Exercise and Health, 11(4), 589–597. https://doi.org/10.1080/2159676X.2019.1628806
Brink, L. (1992). Gymnasiets litterära kanon: Urval och värderingar i läromedel 1910-1945 = [The literary canon of the Swedish senior high school] : [selection and values in teaching media 1910-1945]. [Doktorsavhandling, Uppsala universitet].
Brophy, J. (2008). Developing Students’ Appreciation for What Is Taught in School. Educational Psychologist, 43. https://doi.org/10.1080/00461520701756511
Campbell, J. L., Quincy, C., Osserman, J., & Pedersen, O. K. (2013). Coding In-depth Semistructured Interviews: Problems of Unitization and Intercoder Reliability and Agreement. Sociological Methods & Research, 42(3), 294–320. https://doi.org/10.1177/0049124113500475
Claudi, M. B. (2019). I Blindsonen? Om litteraturhistoriens hva, hvordan og hvorfor (ikke). I Norsklæraren, 2. https://static1.squarespace.com/static/5d00b418d9cad80001fc3882/t/5d1330f249744400018d5065/1561538811643/Claudi_Digital_publisering.pdf
Englund, T. (1997). Undervisning som meningserbjudande. I Uljens, M. (1997) (Red.), Didaktik: teori, reflektion och praktik (s. 120–145). Studentlitteratur.
Ewald, A. (2007). Läskulturer: Lärare, elever och litteraturläsning i grundskolans mellanår. [Doktorsavhandling, Lunds universitet]. http://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/4095/Ewald%20Avhandling%20MUEP.pdf?sequence=1
Gagné, M., & Deci, E. (2005). Self-Determination Theory and Work Motivation. Journal of Organizational Behavior, 26, 331–362. https://doi.org/10.1002/job.322
Goodlad, J. I. (1979). Curriculum inquiry: The study of curriculum practice. McGraw-Hill.
Hansson, G. (1959). Dikten och läsaren: Studier över diktupplevelsen. [Doktorsavhandling, Uppsala universitet].
Hansson, G. (1995). Den möjliga litteraturhistorien. Carlsson.
Harackiewicz, J. M., Smith, J. L., & Priniski, S. J. (2016). Interest matters: The importance of promoting interest in education. Policy insights from the behavioral and brain sciences, 3(2), 220–227. https://doi.org/10.1177/2372732216655542
Havik, T., & Westergård, E. (2020). Do Teachers Matter? Students’ Perceptions of Classroom Interactions and Student Engagement. Scandinavian Journal of Educational Research, 64(4), 488–507. https://doi.org/10.1080/00313831.2019.1577754
Hidi, S., & Renninger, K. A. (2006). The Four-Phase Model of Interest Development. Educational Psychologist, 41(2), 111–127. https://doi.org/10.1207/s15326985ep4102_4
Hirsh, Å., & Segolsson, M. (2020). “Had there been a Monica in each subject, I would have liked going to school every day”: A study of students’ perceptions of what characterizes excellent teachers and their teaching actions. Education Inquiry, 0(0), 1–19. https://doi.org/10.1080/20004508.2020.1740423
Jank, W., & Meyer, H. (1997). Didaktikens centrala frågor. I Uljens, M. (Red.), Didaktik: teori, reflektion och praktik (s. 47-74). Studentlitteratur.
Johansson, M. (2015). Läsa, förstå, analysera: En komparativ studie om svenska och franska gymnasieelevers reception av en narrativ text. [Doktorsavhandling, Linköpings universitet]. http://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:856465/FULLTEXT01.pdf
Krapp, A. (2002). Structural and dynamic aspects of interest development: Theoretical considerations from an ontogenetic perspective. Learning and Instruction, 12(4), 383–409. https://doi.org/10.1016/S0959-4752(01)00011-1
Lilja Waltå, K. (2016). "Äger du en skruvmejsel?” Litteraturstudiets roll i läromedel för gymnasiets yrkesinriktade program under Lpf 94 och Gy 2011. [Doktorsavhandling, Göteborgs universitet]. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/45568/1/gupea_2077_45568_1.pdf
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. Sage.
Malmgren, G. (1992). Gymnasiekulturer: Lärare och elever om svenska och kultur. [Doktorsavhandling, Lunds universitet].
Martinsson, B. (1989). Tradition och betydelse: Om selektion, legitimering och reproduktion av litterär betydelse i gymnasiets litteraturundervisning 1865-1968. [Doktorsavhandling, Linköpings universitet].
Martinsson, B. (2016). Litteraturhistoriskt berättande [Elektronisk resurs] [Skolverket, Lärportalen]. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-136119
Martinsson, B. (2018). Litteratur i skola och samhälle. Studentlitteratur.
Marx Åberg, A. (2016). Meningsfulla möten med litterära texter: Läsning bortom läsförståelse. I I Eriksson, K.L. (red.) (2017). Möten med mening: Ämnesdidaktiska fallstudier i konst och humaniora. (s. 155–171). Nordic Academic Press. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1068764/FULLTEXT01.pdf
Molloy, G. (2002). Läraren, litteraturen, eleven: En studie om läsning av skönlitteratur på högstadiet. [Doktorsavhandling, Lärarhögskolan Stockholm].
Nordberg, O. (2017). Avkoppling och analys: Empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär kompetens hos svenska 18-åringar. [Doktorsavhandling, Uppsala universitet]. http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1088231/FULLTEXT01
Olin-Scheller, C. (2006). Mellan Dante och Big Brother: En studie om gymnasieelevers textvärldar. [Doktorsavhandling, Karlstad universitet]. http://kau.diva-portal.org/smash/get/diva2:6137/FULLTEXT01.pdf
Persson, M. (2012). Den goda boken: Samtida föreställningar om litteratur och läsning. Studentlitteratur.
Persson, M., & Sundmark, B. (2020). "Examinationsregleringen” eller ”Går det ens att undervisa i litteraturvetenskap längre?". I Tidskrift för litteraturvetenskap, 50(1). 73-74. https://ojs.ub.gu.se/index.php/tfl/article/view/4988/3900
Renninger, K. A., & Hidi, S. (2011). Revisiting the conceptualization, measurement, and generation of interest. Educational Psychologist, 46(3), 168–184. https://doi.org/10.1080/00461520.2011.587723
Renninger, K. A., & Hidi, S. (2016). The power of interest for motivation and engagement. Routledge.
Renninger, K. A., & Hidi, S. E. (2019). The Cambridge handbook of motivation and learning. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1002/SCE.3730660209
Ryan, G. W., & Bernard, H. R. (2003). Techniques to Identify Themes. Field Methods, 15(1), 85–109. https://doi.org/10.1177/1525822X02239569
Rødnes, K. A. (2014). Skjønnlitteratur i klasserommet:Skandinavisk forskning og didaktiske implikasjoner. Acta Didactica Norge, 8(1), 5-17. https://doi.org/10.5617/adno.1097
Skillermark, S.-K. (2020). Nya perspektiv på litteraturhistoria: Utbildningsprogram om antiken, romantiken och Strindberg 1960–2012. [Doktorsavhandling, Linköpings universitet]. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-165824
Skolverket. (2011). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Skolverket : http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705
Skolverket. (u.å). Kommentarmaterial till kursplanen i svenska [Elektronisk resurs]. https://www.skolverket.se/download/18.6011fe501629fd150a28955/1530188053466/Kommentarmaterial_gymnasieskolan_svenska.pdf
Tengberg, M. (2011). Samtalets möjligheter: om litteratursamtal och litteraturreception i skolan. [Doktorsavhandling, Göteborgs universitet].
Thavenius, J. (1991). Klassbildning och folkuppfostran: Om litteraturundervisningens traditioner. B. Östlings bokförl. Symposion.
Thavenius, J. (1999). Svenskämnets historia. Studentlitteratur.
Tracy, S. J. (2010). Qualitative quality: Eight “big-tent” criteria for excellent qualitative research. Qualitative inquiry, 16(10), 837–851. https://doi.org/10.1177/1077800410383121
Wigfield, A., & Eccles, J. S. (1989). Test anxiety in elementary and secondary school students. Educational Psychologist, 24(2), 159–183. https://doi.org/10.1207/s15326985ep2402_3
Williams, A. (1997). Stjärnor utan stjärnbilder: kvinnor och kanon i litteraturhistoriska översiktsverk under 1900-talet = [Stars without constellations] : [women and canon formation in 20th century literary historiography]. Gidlund.
Woolfolk-Hoy, A., & Weinstein, C. (2006). Student and teacher perspectives on classroom management. I Evertson, C.M. & Weinstein, C.S. (Red.), Handbook of classroom management: research, practice, and contemporary issues (s. 181–219). Lawrence Erlbaum Associates.