Vårdnadshavares uppfattningar av delaktighet i förskolan

Main Article Content

Charlotte Öhman
Martin Hugo
Lilly Augustine

Abstract


Participation is an important factor for preschool quality and with participation comes both possibilities and challenges. The aim is to explore guardians’ perceptions of participation in Swedish preschool using Buber’s understanding of dialogue in interpersonal meetings. The research questions are: How do guardians describe participation in preschool? How do guardians perceive their participation in preschool teaching? Conducting interviews with 20 guardians resulted in the emergence of four themes. The results show that guardians have different perceptions about what participation implies. They describe that they want to be participating but settle with being informed. Guardians find it optional to participate in the decision-making concerning teaching. A conclusion is that preschool teachers need to be in dialogue with guardians about how participation can be understood in their specific context. Another conclusion is that competence regarding the importance of continuous dialogues needs to be addressed towards preschool teachers to promote guardians’ participation in teaching.


Article Details

How to Cite
Öhman, C., Hugo, M., & Augustine, L. (2024). Vårdnadshavares uppfattningar av delaktighet i förskolan. Educare, (2), 1–28. https://doi.org/10.24834/educare.2024.2.841
Section
Articles
Received 2022-09-23
Accepted 2024-01-18
Published 2024-02-24

References

Alnervik, K., Öhman, C., Lidén, E., & Nilsson, M. (2018). Barn och vårdnadshavares minnen av deltagande i pedagogisk dokumentation. Nordisk barnehageforskning, 17(1). DOI: 10.7577/nbf.2342 DOI: https://doi.org/10.7577/nbf.2342

Anderstaf, S., Lecusay, R., & Nilsson, M. (2021). 'Sometimes we have to clash': How preschool teachers in Sweden engage with dilemmas arising from cultural diversity and value differences. Intercultural education, 32(3), 296-310. DOI: 10.1080/14675986.2021.1878112 DOI: https://doi.org/10.1080/14675986.2021.1878112

Berg, B. (2022). Undervisningsbegreppets innebörd i förskolan utifrån ett läroplansteoretiskt perspektiv. Educare, 3, 75 - 97. DOI: 10.24834/educare.2022.3.4 DOI: https://doi.org/10.24834/educare.2022.2.4

Biesta, G. (2022). World-centred education a view for the present. Routledge. DOI: https://doi.org/10.4324/9781003098331

Buber, M. (1923/1990). Jag och du (C. Norell & M. Norell, övers.). Dualis.

Buber, M. (1954/1990). Det mellanmänskliga (C. Norell & M. Norell, övers.). Dualis.

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (Fifth edition. ed.). SAGE.

Dahlberg, G., Moss, P., & Pence, A. (2014). Från kvalitet till meningsskapande: Postmoderna perspektiv - exemplet förskolan (3. uppl. red.). Liber.

Danielsen Wolf, K. (2019). Samarbeid i barnehagen – «Like barn leker best»? Perspektiver på samarbeid fra foreldre med ulik bakgrunn. Norsk pedagogisk tidsskrift, 103(02-03), 272-283. DOI: 10.18261/issn.1504-2987-2019-02-03-04 DOI: https://doi.org/10.18261/issn.1504-2987-2019-02-03-04

Eckeskog, L. (2019). Kommunikation i förskolan: Förskollärares och barnskötares kommunikation med föräldrar i ett digitaliserat medielandskap [Doktorsavhandling, Umeå universitet]. Umeå universitet. https://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1275842/FULLTEXT02.pdf

Eidsvåg, G. M. (2022). Å høre til der du bor: Om foreldres opplevelser av tilhørighet gjennom barnehagen. Nordisk barnehageforskning, 19(2), 88-109. DOI: 10.23865/nbf.v19.240 DOI: https://doi.org/10.23865/nbf.v19.240

Einarsdottir, J., & Jónsdóttir, A. H. (2017). Parent-preschool partnership: Many levels of power. Early years, 39(2), 175-189. DOI: 10.1080/09575146.2017.1358700 DOI: https://doi.org/10.1080/09575146.2017.1358700

Ejrnæs, M., & Monrad, M. (2013). Profession, holdning og habitus: Forholdet mellem pædagogers og forældres holdninger til pædagogiske spørgsmål i daginstitutioner. Dansk Sociologi, 24(3), 63-83. DOI: 10.22439/dansoc.v24i3.4697 DOI: https://doi.org/10.22439/dansoc.v24i3.4697

Elo, S., & Kyngäs, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of Advanced Nursing, 62(1), 107-115. DOI: 10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x DOI: https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2007.04569.x

Fagerli, O., Lillemyr, O. F., & Søbstad, F. (2001). Vad är förskolepedagogik?. Studentlitteratur.

Fredriksson, M. (2019). Med blicken på möten - Martin Bubers pedagogiska idé i dialog med förskolans praktik (Publication Number 1) [Doktorsavhandling, Högskolan i Dalarna]. Högskolan I Dalarna. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:du-30874

Frejd, J., & Pramling, N. (2023). Det kan vara rätt att göra fel: Om undervisning i förskolan. Venue. DOI: 10.3384/venue.2001-788X.4639 DOI: https://doi.org/10.3384/venue.2001-788X.4639

Frelin, A. (2010). Teachers’ relational practices and professionality [Doktorsavhandling, Uppsala universitet]. Uppsala universitet. https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:300138/FULLTEXT01.pdf

Furenes, M. I., Reikerås, E., Moser, T., & Munthe, E. (2021). Tendenser i empirisk dagtilbuds-forskning i de skandinaviske lande 2006-2019 - en forskningskortlægning. Universitetet i Stavanger. https://www.uis.no/sites/default/files/2022-01/13101300%20Hovedrapport%20Norsk.pdf

Gars, C. (2002). Delad vårdnad?: Föräldraskap och förskolläraruppgift i den offentliga barndomen [Doktorsavhandling, Stockholms universitet]. Stockholms universitet https://pubs.sub.su.se/5655.pdf

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 105-112. DOI: 10.1016/j.nedt.2003.10.001 DOI: https://doi.org/10.1016/j.nedt.2003.10.001

Hildén, E., Löfdahl Hultman, A., & Ribaeus, K. (2023). Teaching as a new mission: Swedish preschool teachers’ collegial discussions, Early Years, 43:1, 1-14, DOI: 10.1080/09575146.2021.1880374 DOI: https://doi.org/10.1080/09575146.2021.1880374

Imms, C., Granlund, M., Wilson, P. H., Steenbergen, B., Rosenbaum, P. L., & Gordon, A. M. (2017). Participation, both a means and an end: A conceptual analysis of processes and outcomes in childhood disability. Developmental Medicine and Child Neurology, 59(1), 16-25. DOI: 10.1111/dmcn.13237 DOI: https://doi.org/10.1111/dmcn.13237

Janssen, J., & Vandenbroeck, M. (2018). (De)constructing parental involvement in early childhood curricular frameworks. European Early Childhood Education Research Journal, 26(6), 813-832. DOI: 10.1080/1350293X.2018.1533703 DOI: https://doi.org/10.1080/1350293X.2018.1533703

Johansson, J.-E. (1994). Svensk förskolepedagogik under 1900-talet. Studentlitteratur.

Jons, L. (2008). Till-tal och an-svar: En konstruktion av pedagogisk hållning [Doktorsavhandling, Stockholms universitet]. Stockholms universitet. https://su.diva-portal.org/smash/get/diva2:198520/FULLTEXT01.pdf

Jonsdottir, F., & Nyberg, E. (2013). Erkännande, empowerment och demokratiska samtal. I A. Harju & I. Tallberg Broman (Red.), Föräldrar, förskola och skola: Om mångfald, makt och möjligheter (s. 59-76). Studentlitteratur.

Jonsson, A., Williams, P., & Pramling Samuelsson, I. (2017). Undervisningsbegreppet och dess innebörder uttryckta av förskolans lärare. Forskning om Undervisning och Lärande, 5(1), 90–109. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hkr:diva-16593

Karlsson, M. (2006). Föräldraidentiteter i livsberättelser [Doktorsavhandling, Uppsala universitet]. Uppsala universitet. http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:168649/FULLTEXT01.pdf

Karlsson, M., & Perälä-Littunen, S. (2017). Managing the gap - Policy and practice of parents in child care and education. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 3(2), 119-122. DOI: 10.1080/20020317.2017.1389137 DOI: https://doi.org/10.1080/20020317.2017.1389137

Karlsudd, P. (2022). Swedish parents’ perspectives of belonging in early years education. Frontiers in Education, 7. DOI: 10.3389/feduc.2022.930909 DOI: https://doi.org/10.3389/feduc.2022.930909

Kvale, S., & Brinkmann, S. (2014). Den kvalitativa forskningsintervjun (S-E. Thorell, övers.)(3. uppl. red.). Studentlitteratur.

Liljestrand, J. (2021). Undervisning i förskolan: En ansats utifrån förskollärares yrkeskunnande. Educare, (4), 192-212. DOI: 10.24834/educare.2021.4.7 DOI: https://doi.org/10.24834/educare.2021.4.7

Lindstrand, S., Lecusay, R., & Mrak, L. (2023). Lyssnande undervisning i förskolan. Nordisk barnehageforskning, 19(4), 206–226. DOI: 10.23865/nbf.v19.294 DOI: https://doi.org/10.23865/nbf.v19.294

Lunneblad, J. (2013). Tid till att bli svensk: En studie av mottagandet av nyanlända barn och familjer i den svenska förskolan. Nordisk barnehageforskning, 6. DOI: 10.7577/nbf.339 DOI: https://doi.org/10.7577/nbf.339

Löf, C., & Vallberg Roth, A.-C. (2023). Med värden i fokus. Om den didaktiska vad-frågan i pragmatiskt informerad undervisning i förskolan. Nordisk barnehageforskning, 20(4), 63–79. DOI: 10.23865/nbf.v20.413 DOI: https://doi.org/10.23865/nbf.v20.413

Maxwell, G. (2012). Bringing more to participation [Doktorsavhandling, Jönköping universitet]. Jönköping universitet. http://hj.diva-portal.org/smash/get/diva2:527984/FULLTEXT01.pdf

Moss, P. (2020, September, 28). Towards a democratic early childhood education for all. OmepWorld. https://omepworld.org/towards-a-democratic-early-childhood-education-for-all-peter-moss/

Nilsson, M., Lecusay, R., Alnervik, K., & Ferholt, B. (2018). Iscensättning av undervisning: Målrelationellt lärande i förskolan. Barn – forskning om barn og barndom i Norden, 36(3-4), 109-126. DOI: 10.5324/barn.v36i3-4.2900 DOI: https://doi.org/10.5324/barn.v36i3-4.2900

Nordström-Lytz, R. (2013). Att möta den andra : det pedagogiska uppdraget i ljuset av Martin Bubers dialogfilosofi [Doktorsavhandling, Åbo Akademi]. Åbo Akademi. http://bibbild.abo.fi/ediss/2013/nordstrom_rita.pdf

OECD. (2017). Starting Strong 2017. DOI: 10.1787/9789264276116-en DOI: https://doi.org/10.1787/9789264276116-en

Olsson, M., Lindgren Eneflo, E., & Lindqvist, G. (2020). Undervisning i förskolan - en företeelse i rörelse. Pedagogisk forskning i Sverige, 25(4). https://open.lnu.se/index.php/PFS/article/view/2478/2304 DOI: https://doi.org/10.15626/pfs25.04.02

Persson, S. (2016). ”Föräldrars föreställningar om barn och barnomsorg”. Socialvetenskaplig tidskrift, 1(2-3). DOI: 10.3384/SVT.1994.1.2-3.3057 DOI: https://doi.org/10.3384/SVT.1994.1.2-3.3057

Persson, S. (2017). Kvalitetens brännpunkt - de pedagogiska relationerna. I B. Riddersporre & S. Persson (Red.), Utbildningsvetenskap för förskolan (s. 305 - 328). Natur & Kultur.

Persson, S. (2019). Pedagogiska relationer och det professionella subjektet. I P. Dahlbeck & K. Westlund (Red.), Relationell pedagogik - i teori och praktik i förskolan (s. 25 - 35). Studentlitteratur.

Persson, S., & Tallberg Broman, I. (2017). Early childhood education and care as a historically located place - the significance for parental cooperation and the professional assignment. Nordic Journal of Studies in Educational Policy, 3(2), 189-199. DOI: 10.1080/20020317.2017.1352440 DOI: https://doi.org/10.1080/20020317.2017.1352440

Pramling, N., & Wallerstedt, C. (2019). Lekresponsiv undervisning – ett undervisningsbegrepp och en didaktik för förskolan. Forskning om undervisning och lärande, 7(1), 7-22. https://forskul.se/wp-content/uploads/2019/03/ForskUL_vol7_nr1_2019_s7-22.pdf

Prop. (2009/10:165). Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet. Regeringen. https://www.regeringen.se/contentassets/c507a849c3fa4173b7d03df20bad2b59/den-nya-skollagen---for-kunskap-valfrihet-och-trygghet-hela-dokumentet-prop.-20092010165

SFS 2010:800. Skollagen. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800/

SFS 2018:218. Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning. https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2018218-med-kompletterande-bestammelser_sfs-2018-218/

Sheridan, S., & Williams, P. (Red.). (2018). Undervisning i förskolan - en kunskapsöversikt. Skolverket. https://www.skolverket.se/getFile?file=3932

Skolinspektionen. (2018). Förskolans kvalitet och måluppfyllelse – ett treårigt regeringsuppdrag att granska förskolan. https://www.skolinspektionen.se/globalassets/02-beslut-rapporter-stat/granskningsrapporter/regeringsrapporter/redovisning-av-regeringsuppdrag/2018/forskolans-kvalitet-och-maluppfyllelse-slutrapport-feb-2018.pdf

Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan Lpfö 18. Skolverket. https://www.skolverket.se/download/18.6bfaca41169863e6a65d5aa/1553968116077/pdf4001.pdf

Thomas, N. (2007). Towards a theory of children´s participation. International Journal of Children´s Rights, (15), 199-218. https://www.researchgate.net/publication/270694374_Towards_a_Theory_of_Children's_Participation DOI: https://doi.org/10.1163/092755607X206489

UNICEF Sverige. (2018). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. https://unicef.se/barnkonventionen

Vallberg Roth, A.-C. (2020). What may characterise teaching in preschool? The written descriptions of Swedish preschool teachers and managers in 2016. Scandinavian Journal of Educational Research, 64(1), 1-21. DOI: 10.1080/00313831.2018.1479301 DOI: https://doi.org/10.1080/00313831.2018.1479301

Vallberg Roth, A.-C., Ekberg, J.-E., Holmberg, Y., Sjöström, J., & Stensson, C. (2022). Teaching in preschools: Multivocal didaktik modelling. Educare, 5, 58-101. https://ojs.mau.se/index.php/educare/article/view/824/576 DOI: https://doi.org/10.24834/educare.2022.5.3

Van Manen, M. (2015). Pedagogical tact: Knowing what to do when you don't know what to do. Left Coast Press. DOI: https://doi.org/10.4324/9781315422855

Vetenskapsrådet. (2015). En likvärdig förskola för alla barn - Innebörder och indikatorer. https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25a76/1555422970243/En-likvaerdig-foerskola_VR_2015.pdf

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. https://www.vr.se/download/18.2412c5311624176023d25b05/1555332112063/God-forskningssed_VR_2017.pdf

Vuorinen, T. (2021). 'It's in my interest to collaborate ... ' - parents' views of the process of interacting and building relationships with preschool practitioners in Sweden. Early child Development and Care, 191(16), 2532-2544. DOI: 10.1080/03004430.2020.1722116 DOI: https://doi.org/10.1080/03004430.2020.1722116

Williams, P., & Sheridan, S. (2019). Förskollärarkompetens – Skärningspunkt i undervisningens kvalitet. Barn – forskning om barn og barndom i Norden, 36(3-4), 127-146. https://tidsskriftetbarn.no/index.php/barn/article/view/4944/7589 DOI: https://doi.org/10.5324/barn.v36i3-4.2901

Ärlemalm-Hagsér, E., Engdahl, I., & Pramling Samuelsson, I. (2023). Förskollärares mångfasetterade motiv för undervisning om hållbarhet. Nordisk barnehageforskning, 20(3), 104–124. DOI: 10.23865/nbf.v19.345 DOI: https://doi.org/10.23865/nbf.v19.345