Förord
Lotta Bergman 7
Den friska boken och den sjuka läsaren: Om litteratur som medicin
Magnus Persson 11
Lyssnandets århundrade? Att lyssna på den talande boken
Kent Adelmann 43
Kroppen läser och skriver? Läsningens och skrivandets kroppslighet i ljuset av Merleau-Pontys kroppsfilosofi
Cecilia Nielsen 65
Texter, språk och skrivande med utgångspunkt i de nya kurs- och ämnesplanerna i svenska
Annbritt Palo & Lena Manderstedt 91
Den retoriska arbetsprocessens betydelse för möjligheten att framstå med starkt och trovärdigt ethos i muntlig framställning
Cecilia Olsson Jers 115
Vad kan vi lära oss av berättelser? Det fiktivas funktion i svenska som främmande språk
Lisa Källström 139

Published: 2019-07-31