I antologin “Vi såg sammanbrottet” berättar en grupp svenska och danska forskare om sina erfarenheter från resor, studiebesök och fältarbete i Kaukasusområdet under Sovjetväldets sista decennium och sammanbrott. Kaukasus var, liksom Baltikum, ett utkantsområde i Sovjet­unionen, men just dessa två skulle få stor betydelse i den reformprocess som Gorbatjov påbörjade 1985 och som sex år senare resulterade i sovjetstatens upplösning.

I sina bidrag berättar författarna om de nya självständighetsrörelserna i Kaukasus och ökade spänningar med Moskva, om hur de sovjetiska strukturerna på olika nivåer bröts ned och nationella kulturer fick ökad betydelse. De skildrar hur förmoderna traditioner fortfarande spelar roll trots sovjetisk modernisering, beskriver kulturella särdrag och likheter och iakttar även fördjupade etniska motsättningar. Artiklarna är baserade på material insamlat under resor och fältarbeten i både södra och norra Kaukasus.

Medverkande är statsvetaren Ib Faurby, kulturgeografen Lars Funch Hansen, minoritets­forskaren Helen Krag, slavisten  Märta-Lisa Magnusson, historikern och iranologen Søren Theisen och lingvisten Karina Vamling.

Boken finns även att köpa i tryck här.

In the anthology “We witnessed the break-up” a group of Swedish and Danish researchers recount their experiences in the Caucasus region during the final years of the Soviet Union and the period shortly after. The Caucasus, like the Baltic region, was on the outskirts of the Soviet Union, but these two regions were to play an important role in the reform process that Gorbachev initiated in 1985 and that six years later led to the disintegration of the Soviet Union.

In their contributions the authors write about the new movements for independence in the Caucasus and increasing tensions with Moscow, how the Soviet structures at different levels were breaking down and the national cultures became increasingly important. They describe how premodern traditions still play a role, despite Soviet modernization, account for specific cultural features and similarities and also witness deepening ethnic antagonism.

The authors are political scientist Ib Faurby, cultural geographer Lars Funch Hansen, researcher on minority issues Helen Krag, slavicist Märta-Lisa Magnusson, historian and Iranologist Søren Theisen and general linguist Karina Vamling.

The book can also be purchased in print here.

DOI: https://doi.org/10.24834/isbn.9789178772339

Published: 2021-11-30