Utvecklingen inom den vetenskapliga informationsförsörjningen går mot att allt mer relevant forskning publiceras som open access (OA). Gränsen mellan open access och kommersiellt tillgängliggjort material är inte konstant, utan vi befinner oss i ett rörligt landskap där informationsresurser rör sig åt båda håll mellan de skilda formerna.

Frågan handlar om verksamheten på bred front, från selektion och förvärv till publicering, både innehåll och system, samt förankringen och implementeringen av högskolans OA-policy.

Projektets mål är att selektion, tillgängliggörande, utvärdering och gallring av OA-material ska vara lika naturligt och medvetet som det  idag är för kommersiella resurser.

Published: 2017-01-07