Logga in eller Registrera dig för att skicka in ett bidrag.

Checklista vid insändning av bidrag

Som en del av insändningsprocessen måste författare kryssa för att bidraget uppfyller följande krav. Bidrag som inte uppfyller kraven kan komma att skickas tillbaka till författaren.
  • Bidrag ska lämnas som word-filer (.doc eller .docx).
  • Bidraget är inte tidigare publicerat, och har inte lämnats till någon annan tidskrift för eventuell publicering.
  • Där de finns har URL:er angetts för referenser.
  • Texten har enkel radbrytning, är skriven i 12 punkters storlek, använder kursiv text snarare än understrykningar (förutom vad gäller URL:er), och alla illustrationer, figurer och tabeller är placerade på rätt plats i texten snarare än i slutet.
  • Bidraget följer eventuella andra stilistiska eller bibliografiska riktlinjer som angetts för tidskriftens författare.
  • Bibliografiska referenser följer APA:s riktlinjer (se t.ex http://www.tandf.co.uk/journals/authors/style/reference/tf_A.pdf)

Riktlinjer för författare

Bidragstyper

Bidrag kan vara något av nedanstående. Observera att vi gärna ser att man lämnar in bidrag i andra former än skriven text (t. ex. med visuellt fokus eller inslag), där det är lämpligt.

Artiklar (5000 ord eller färre inklusive abstract)
Bidragen kan utgöras av artiklar, metodologiskt eller teoretiskt/konceptuellt inriktade artiklar, eller litteraturöversikter (reviews). Bidragen ska genomsyras av ett vetenskapligt angreppssätt samt innehålla en väl definierad frågeställning och koppling till relevant vetenskaplig litteratur. Abstrakt ska finnas på både svenska och engelska. 
Granskas av redaktionen. 

Forskningsnotiser (2000 ord eller färre inklusive abstract)
Pågående forskning, teoretiska eller metodologiska dilemman, diskussion om forskningsfrågor och/eller problemområden inom undervisning och lärande. Bidragen berör pågående forskning snarare än resultat av forskning. Abstrakt ska finnas på både svenska och engelska.
Granskas av redaktionen. 

Reflektion (5000 ord eller färre inklusive abstract)
Kritik, analys och frågeställningar utifrån erfarenheter av att bedriva, leda eller studera pedagogisk verksamhet inom högskolan. Utgångspunkter samt beskrivningar av tillstånd och skeenden bör vara väl underbyggda. Abstrakt ska finnas på både svenska och engelska.
Granskas av redaktionen.

Goda exempel (2000 ord eller färre inklusive abstract)
Beskrivning och förklaring av framgångsrika tillvägagångssätt i och runt undervisningen. Bidragen bör innehålla någon form av utvärdering och gärna vara gångbara även utanför författarens egna sammanhang och ämne. Abstrakt ska finnas på både svenska och engelska. 
Granskas av redaktionen.

Bokrecensioner (1500 ord eller färre)
Recensionen kan avse både svenska och utländska böcker. Även temanummer i vetenskapliga tidskrifter kan recenseras. Recensionen bör redogöra för verkets innehåll, starka respektive svaga sidor, samt tydligt redogöra för bokens relevans för tidskriftens läsekrets. Kontakta redaktionen om du vill föreslå en bok för recension eller själv recensera en bok – redaktionen kan ibland ordna med recensionsexemplar.
Granskas av redaktionen.

Debattinlägg/Krönikor/Kommentarer/Reportage från konferenser (800 ord eller färre)
Dessa typer av bidrag är en viktig del för att ge möjlighet till att skapa diskussioner och uppmuntra byggande av kollegiala sammanhang av relevans för lärande och undervisning inom högre utbildning, både inom universitetet och utanför. De ska lyfta frågor av vikt för utveckling av lärande och undervisning. Svar på debattinlägg uppmuntras.
Granskas av redaktionen.

Konferensbidrag (Abstraktform eller liknande. Omfattning enligt instruktioner för aktuell konferens)
Bidragen utgöras av accepterade konferensbidrag vid konferens som anordnats inom Malmö universitet. Bidragen ska genomsyras av ett vetenskapligt angreppssätt samt innehålla en väl definierad frågeställning och koppling till relevant vetenskaplig litteratur. Abstrakt ska finnas på både svenska och engelska. Granskas av tidskriftens redaktion samt vetenskapligt ansvariga för aktuell konferens.

Tidskriftens redaktion avgör om inlämnat bidrag är relevant mot bakgrund av tidskriftens syfte och inriktning. Tidskriften tillåter återpublicering av texter.

Integritetspolicy

De namn och e-postadresser som används på den här tidskriftens webbplats kommer endast att användas för tidskriftens arbete och inte göras tillgängliga för något annat syfte eller till tredje part.