Ledare JoTL Vol 5 Nr 1 2024
Vol 5 Nr 1 (2024)


Välkomna till årets första nummer av Malmö universitets högskolepedagogiska tidskrift JoTL.
Numret innehåller både bidrag från konferensen Lärarlärdom 2023 samt nya inskickade bidrag.
Lärarlärdom är en årligen återkommande högskolepedagogisk konferens i som samarrangeras mellan Malmö universitet, Blekinge Tekniska högskola och högskolan Kristianstad med syftet att skapa ett forum som inspirerar till diskussion och kunskapsbildning om och kring lärande och undervisning i högre utbildning samt villkoren för denna verksamhet.
De olika bidragen i numret spänner över flera områden vilka tillsammans skapar en god bild av ämnet högskolepedagogik och den utveckling och forskning som pågår och behövs.
Titlarna talar mycket i sig själva:
"Virtual reality in online instruction: a pilot study on learning experiences";
"Varför gör jag på detta vis? En reflektion av resan i utvecklandet av högskolepedagogisk kompetens";
"The problem of authority in the supervision process"; 
"Embodiment and aesthetics in teaching and examinations";  
"Deriving learning outcomes for an applied health technology course for PhD students";
"Kursvärderingsmodell för ökat studentinflytande och systematiskt kursutvecklingsarbete".
Alltså, åter ett nummer att få smälta, dra nytta av och att ha glädje av i ditt framtida arbete och dina framtida studier.
/Petri Gudmundsson
Huvudredaktör JoTL


PS
Med detta nummer tackar jag för min tid som huvudredaktör och lämnar med varm hand över till Fredrik Portin som jag är övertygad om kommer att leda tidskriften vidare in i en ännu ljusare högskolepedagogisk framtid. DS


Vol 4 Nr 2 (2023)

Välkomna till detta nummer av Malmö universitets högskolepedagogiska tidskrift JoTL.


Numret är det andra för året och har varit öppet för bidrag utan koppling till något tema. Detta till trots så syns en tydlig koppling till forskningshandledning, vilket grundar sig i att en grupp kursdeltagare uppmärksammat möjligheten att de kunde skicka sina examinationsuppgifter som bidrag till JoTL efter att ha gjort en mindre anpassning till tidskriftens riktlinjer.


Detta innebär att numrets bidrag tar sig an handledning på forskarnivå och belyser utmaningar med koppling till detta på olika sätt.


/Petri Gudmundsson
Huvudredaktör JoTL

Tema Lärarlärdom 2022
Vol 4 Nr 1 (2023)

Välkomna till detta temanummer av Malmö universitets högskolepedagogiska tidskrift JoTL som ägnas bidrag till konferensen Lärarlärdom 2022.


Lärarlärdom är en årligen återkommande högskolepedagogisk konferens i som samarrangeras mellan Malmö universitet, Blekinge Tekniska högskola och högskolan Kristianstad med syftet att skapa ett forum som inspirerar till diskussion och kunskapsbildning om och kring lärande och undervisning i högre utbildning samt villkoren för denna verksamhet,


2022 stod BTH värd för konferensen och det övergripande temat var Aktivt akademiskt lärarskap för pedagogisk utveckling. Ett aktivt akademiskt lärarskap handlar om den praktiska utövandet av akademisk undervisning och dess koppling till aktivt studentdeltagande och kollegialitet. Ett aktivt akademiskt lärarskap innefattar det kritiska och systematiska förhållningssättet som utmärker det akademiska lärarskapet men lägger mer fokus på lärarens interaktion med elever och kollegor. Nära kopplat till aktivt studentdeltagande innefattar ett aktivt akademisk lärarskap planering, engagemang och entusiasm, aktiverande undervisningsmetoder samt samskapande och partnerskap för att förbättra undervisningens kvalitet.


Till konferensen accepterades dels bidrag på detta tema, dels mer generella högskolepedagogiska bidrag för att visa den bredd och det engagemang som finns för högskolepedagogisk utveckling vid våra lärosäten.  Totalt presenterade 14 bidrag och fyra av dem har vi glädjen att presentera i detta nummer av JoTL. Vi hoppas att läsningen inspirerar till fortsatt pedagogisk utveckling och samtidigt lust att delta i den kommande konferensen 16 augusti 2023. Då har Malmö universitet tagit över stafettpinnen och har glädjen att stå värd för årets Lärarlärdom, på temat Akademisk integritet. Även efter årets konferens hoppas vi kunna sprida bidragen genom publicering i JoTL.


/Patricia Staaf

Tema Handledning
Vol 3 Nr 2 (2022)

I denna utgåva av Malmö universitets högskolepedagogiska tidskrift: Journal of Teaching and Learning (JoTL), presenteras sju bidrag på temat handledning. Handledning på olika nivåer, grund-avancerad- och forskarnivå, är en form av undervisning som många universitetslärare sysslar med regelbundet och därför känns det viktigt att ägna ett helt nummer av JoTL med fokus på just handledning. Bidragen har utformats av respektive författare och bidragen är således att betrakta som personliga ställningstagande till handledning. Var och en av författarna representerar sig själv och ansvarar för sin text, men därmed inte automatiskt för helheten. Det är angeläget att understryka att de uppfattningar som redogörs för i denna utgåva är de uppfattningar som författarna representerar i nutid. Dessa uppfattningar kring handledning kan och bör förändras över tid. Vissa tänkesätt består, andra förgår och denna utveckling ser författarna som både sund och nödvändig. 
/Martin Stigmar

Tema Lärarlärdom 2020
Vol 1 Nr 2 (2020)

Välkommen till denna specialutgåva av JoTL, Malmö universitets högskolepedagogiska tidskrift: Journal of Teaching and Learning . Det är med stor glädje vi presenterar åtta bidrag från konferensen Lärarlärdom som genomfördes 19 augusti i år. Konferensen är ett samarbete mellan Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Kristianstad och Malmö universitet, som i år stod värd för första gången. Nytt för i år var också att konferensen, som en konsekvens av den pågående pandemin,  genomfördes digitalt. Därmed kunde den också öppnas upp för deltagande från alla lärosäten inom Lärosäte Syd, en nyordning som vi hoppas ska bli permanent.


Frågor om högskolepedagogik och pedagogiskt utvecklingsarbete har sällan varit så aktuella som i år. I mars  presenterade UKÄ  sina rekommendationer efter den genomförda granskningen av lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling och strax därefter tvingade Covid-19 oss alla att ställa om till digital undervisning. Behovet av att utbyta erfarenheter och kritiskt granska den högskolepedagogiska praktiken är med andra ord större än någonsin.


Bredden och engagemanget i deltagandet  i konferensen Lärarlärdom illustrerar värdet av pedagogiska och didaktiska diskussioner över ämnes- och lärosätesgränser. Detta gjorde att  konferensen huvudsyfte, att vara en mötesplats för diskussion och kunskapsbildning om lärande i högre utbildning,  uppfylldes med råge. 17 bidrag på det övergripande temat Digitalisering och breddat deltagande presenterades och diskuterades under dagen.  Åtta av dessa har vi glädjen att få dela i detta format. Texterna speglar pågående pedagogisk utveckling och kvalitetsarbete vid universitet och högskolor.


Vill du ta del av ytterligare innehåll från Lärarlärdom 2020 finns konferensens Keynote  och andra presentationer tillgängliga här.


Vi hoppas läsningen inspirerar till deltagande i nästa års konferens. Högskolan i Kristianstad har tagit över stafettpinnen och arrangerar Lärarlärdom 2021 i augusti.  I väntan på att mötas där välkomnar vi löpande bidrag till JoTL .


Patricia Staaf, Anne-Charlotte Ek och Gunilla Assarsson