En komparativ studie av traditionell salstentamen och online-tentamen med fokus på medium och innehåll

Författare

  • Åse Jevinger Malmö universitet

DOI:

https://doi.org/10.24834/jotl.2.1.631

Nyckelord:

Online examination, Open book, Corona, Digital examination

Abstract

Den här studien undersöker effekterna av att ersätta en traditionell salstentamen med en open book online-tentamen innehållande frågor av mer fördjupande diskussions- och problemlösningskaraktär. Den nya tentamensformen innebär således både att ett nytt medium för frågor och svar tillämpas, och att strukturen på frågorna i tentamen förändras. Studien fokuserar dels på vad som testas  i relation till lärandemålen (baserat på tentamensfrågor, svar och resultat) och dels studenternas attityder till de olika tentamensformerna (baserat på enkätsvar). Resultaten visar som väntat att den traditionella salstentamen i större utsträckning avslöjar studenternas faktakunskaper medan en djupare förståelse är mer central i den nya tentamensformen. Faktakunskaper kan dock i viss utsträckning även testas i den nya tentamensformen. Studenternas tentamensresultat visar att studenterna har klarat övergången mellan de båda tentamensformerna på ett bra sätt, medan resultaten från enkäterna visar att studenterna är övervägande positiva till den nya tentamensformen men att frågorna upplevdes som svåra och tentamenstiden alltför knapp. Den här typen av frågor introducerar därmed en ny typ av svårighet för studenterna. Studien pekar även på viss problematik med rättssäkerheten i den nya tentamensformen.

 

Downloads

Publicerad

2021-03-02

Nummer

Sektion

Artiklar