En komparativ studie av traditionell salstentamen och online-tentamen med fokus på medium och innehåll

  • Åse Jevinger Malmö universitet
Nyckelord: Online examination, Open book;, Corona;, Digital examination

Abstract

Den här studien undersöker effekterna av att ersätta en traditionell salstentamen med en open book online-tentamen innehållande frågor av mer fördjupande diskussions- och problemlösningskaraktär. Den nya tentamensformen innebär således både att ett nytt medium för frågor och svar tillämpas, och att strukturen på frågorna i tentamen förändras. Studien fokuserar dels på vad som testas  i relation till lärandemålen (baserat på tentamensfrågor, svar och resultat) och dels studenternas attityder till de olika tentamensformerna (baserat på enkätsvar). Resultaten visar som väntat att den traditionella salstentamen i större utsträckning avslöjar studenternas faktakunskaper medan en djupare förståelse är mer central i den nya tentamensformen. Faktakunskaper kan dock i viss utsträckning även testas i den nya tentamensformen. Studenternas tentamensresultat visar att studenterna har klarat övergången mellan de båda tentamensformerna på ett bra sätt, medan resultaten från enkäterna visar att studenterna är övervägande positiva till den nya tentamensformen men att frågorna upplevdes som svåra och tentamenstiden alltför knapp. Den här typen av frågor introducerar därmed en ny typ av svårighet för studenterna. Studien pekar även på viss problematik med rättssäkerheten i den nya tentamensformen.

This study examines the effects of replacing a traditional on-campus exam with an open book online exam containing questions of a more in-depth discussion and problem-solving nature. The new form of examination thereby includes both a new medium for questions and answers, and a changed structure of the questions in the exam. The study focuses partly on what is tested in relation to the learning objectives (based on exam questions, answers and results) and partly on the students' attitudes to the different examination forms (based on questionnaire answers). The results show, as expected, that the traditional on-campus exam to a greater extent reveals the students' factual knowledge, while a deeper understanding is more central in the new form of examination. However, factual knowledge can to a certain extent also be tested in the new examination form. The students' exam results show that the students have managed the transition between the two examination forms in a good way, while the results from the surveys show that the students are predominantly positive about the new examination form but that the questions were perceived as difficult and that time was too short. This type of question thus introduces a new type of difficulty for the students. The study also points to some problems with legal certainty in the new form of examination.

Publicerad
2021-03-02
Sektion
Artiklar