ATT TA FRAM GULDET. DRAMA-OCH SPRÅKINTEGRERAD DIDAKTISK DESIGN I HÖGRE UTBILDNING

Main Article Content

Manuela Lupsa
Jessica Sundell Droppe
Anna Arnell
Agnéta Hessel
Melinda Malmström
Edina Mutic

Abstract

Syftet med studien är att undersöka och belysa studenters upplevelser av och tankar om drama- och språkintegrerad undervisning. Frågeställningen som studien ska besvara är: Hur iscensätter studenterna sig själva som lärande individer i slutet av kursen? och Vilka språkförmågor och -färdigheter uppger studenterna ha utvecklat under kursen? Studiens teoretiska grund består av teorin om multimodal didaktisk design för lärande (Selander & Kress, 2010). Materialet för studien består av klassrumsobservationer, videoinspelade intervjuer, och gestaltning samt av skrivna reflektionstexter. Resultatet visar att studenterna är skeptiska mot en drama- och språkintegrerad undervisning vid kursens start. I slutet av kursen är de positivt inställda till arbetssättet i intervjuer och i reflektionstexter, men när de gestaltar lärresurser ser de inte gestaltningen som en sådan.


Nyckelord: drama- och språkintegrerad undervisning, gestaltning, högre utbildning,  multimodal didaktisk design, , ULV-utbildningen.

Article Details

Sektion
Konferensbidrag